Warning: unlink(/storage/sites/editura.uvvg.ro/system/cache/cache.language.1498556130): Permission denied in /var/sites/editura.uvvg.ro/system/library/cache.php on line 18Warning: unlink(/storage/sites/editura.uvvg.ro/system/cache/cache.currency.1498556130): Permission denied in /var/sites/editura.uvvg.ro/system/library/cache.php on line 18 Despre editură / About us

Despre editură / About us

   

Editura „Vasile Goldiş” University Press a fost înfiinţată în anul 1995 prin avizul Ministerului Culturii nr. 3699/04.07.1995 şi este acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior din România, urmând prin acest demers, o nouă evaluare pentru recunoaşterea Editurii „Vasile Goldiş” University Press de către CNCS. Până în prezent, editura  a publicat peste 733 de titluri de carte ştiinţifică, lucrări didactice, monografii, lucrări beletristice, cu autori din ţară şi străinătate.

De asemenea, sub egida „Vasile Goldiş” University Press au fost publicate o serie de reviste ştiinţifice, din care unele clasificate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Bucureşti, în categoria B+,  iar din ianuarie 2012, două reviste ale Universităţii sunt recunoscute de către CNCS pentru domeniile filologie şi filosofie, Categoria C. Revistele universităţii sunt incluse în Baze de Date Internaţionale: revista Studii de Ştiinţă şi Cultură în CEEOL, EBSCO, Index Copernicus Journals Master List, DOAJ; Studia Universitatis „Vasile Goldis”, Seria Ştiinţele Vieţii în SCOPUS, EBSCO, Genonics Journal Geek SUA, Zoological Records, Index Copernicus Journals Master List; Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe Economice în CEEOL; Societate şi politică în CEEOL, Index Copernicus Journals Master List, DOAJ; Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe Inginereşti şi Agroturism în DOAJ, Socolar, Index Copernicus Journals Master List, Genamics Journal Seek.

            „Vasile Goldiş” University Press a publicat în ultimii ani mai multe volume, cuprinzând lucrările prezentate în cadrul manifestărilor ştiinţifice internaţionale organizate de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în domeniile: istorie, cultură, filologie, medicină, biologie, ştiinţele educaţiei, psihologie.

 Cartea ştiinţifică publicată de „Vasile Goldiş” University Press este organizată în 11 colecţii specializate. Colectivul de referenţi ai editurii este format din personalităţi ştiinţifice: academicieni, cercetători, profesori universitari şi conferenţiari de la Universităţi şi Centre de Cercetare din ţară şi străinătate.

Pentru perioada 2012-2014, Editura  „Vasile Goldiş” University Press Arad, a încheiat un Acord editorial cu Editura CIRRMI, Universite de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 din Franţa.

Din Consiliul Ştiinţific al Editurii „Vasile Goldiş” University Press fac parte profesori universitari şi cercetători ştiinţifici de la Universităţile: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universite d’Aix-Maresille AMU, Franţa, Universite de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 din Franţa, Facolta di Littere e Filosofia del l’Universita di Roma „Tor Vergata”, Italia.

            Sistemul de difuzare a cărţilor şi periodicelor se realizează prin reţea proprie – librărie, magazin virtual, contract de difuzare prin SC Manpress Distribution SRL Bucureşti, iar la solicitarea autorului, cărţi electronice, prin Compania Questa Soft Gambh prin intermediul aplicaţiei de Internet „DiBiDo” - adresa: Offenbacher Landstrasse 368, 60599 Frankfurt an Main, Germania (e-mail: info@dibido.eu) - în calitate de distribuitor. Beneficiar: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”din Arad, cont E: RO47RNCB0015028152520002, BCR, Sucursala Arad, România.

Editura a fost prezentă la o serie de târguri de cărţi,  dintre care cel mai important este „Târgul de carte” organizat anual la RomExpo Bucureşti, unde Editura vinde un număr semnificativ de volume.

„Vasile Goldis” University Press was set up in 1995 by order of the Ministry of Culture no. 3699/July 4, 1995, and is accredited by the National Council of Scientific Research in Higher Education from Romania. Further on,  a new evaluation followed for the acknowledgment of  „Vasile Goldis” University Press by CNCS. So far, the Publishing House has issued over 733 titles of scientific research, didactic papers, monographies, belletristic works with authors from the country and from abroad.

On the other hand, under the aegis of „Vasile Goldis” University Press a series of scientific magazines have been published – some of them classified by the National Council of Scientific Research in Higher Education, Bucharest, in B+ category. Beginning with January 2012, two magazines of our University have become acknowledged by CNCS for the fields of philology and philosophy, being placed in C category. The university magazines are included in International Databases: Studies of Science and Culture Magazine (Studii de Ştiinţă şi Cultură) in CEEOL, EBSCO, Index Copernicus Journals Master List, DOAJ; Studia Universitatis „Vasile Goldis”, Sciences of Life Series in SCOPUS, EBSCO, Genonics Journal Geek USA, Zoological Records, Index Copernicus Journals Master List; Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Economic Sciences Series in CEEOL; Society and Politics (Societate şi politică) in CEEOL, Index Copernicus Journals Master List, DOAJ; Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Engineering and Agrotourism Series DOAJ, Socolar, Index Copernicus Journals Master List, Genamics Journal Seek.

„Vasile Goldis” Unievrsity Press published in the latest years several Proceedings volumes, including papers delivered at international scientific conferences organized by „Vasile Goldis” Western University of Arad in different fields: History, Culture, Philology, Medicine, Biology, Sciences of Education, Psychology.

The scientific books published by „Vasile Goldiş” University Press are organized according to eleven specialized collections. The reviewers’ collective of the Publishing House is made up of scientific personalities: academicians, researchers, university professors and associate professors Ph. D. from universities and research centers from the country and from abroad.

For the period 2012-2014, „Vasile Goldiş” University Press of Arad signed an Editorial Agreement with CIRRMI Publishing House, Universite de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 from France.

The Scientific Council of „Vasile Goldiş” University Press Publishing House is made up of university professors and scientific researchers from different universities: „Vasile Goldiş” Werstern University of Arad, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Universite d’Aix-Maresille AMU France, Universite de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 from France, Facolta di Littere e Filosofia del l’Universita di Roma „Tor Vergata”, Italy.

The books and periodicals are sold by means of our own network – bookstore, virtual bookshop, contract of sale through SC Manpress Distribution SRL, Bucharest, and if the author solicits, electronic books through the company Questa Soft Gambh – by means of the Internet application „DiBiDo” - address: Offenbacher Landstrasse 368, 60599 Frankfurt an Main, Germany (e-mail: info@dibido.eu) – in capacity of distributor. Beneficiary: „Vasile Goldiş” Werstern University of Arad, Euro account: RO47RNCB0015028152520002, BCR (The Romanian Commercial Bank) the Branch of Arad, Romania.

The Publishing House participated in several book fairs the most important being „The Book Fair” organized annualy at RomExpo Bucharest where our Publishing House sells a significant number of volumes.

 

 

Toate drepturile rezervate.
Editura "Vasile Goldis" University Press © 2019